TOP

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.milklab.pl
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) oraz w zgodzie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), firma DANLAB  Danuta Katryńska,  z siedzibą w Białymstoku 15-399 ul. Handlowa 6A  NIP 685-204-74-55 REGON 200181857 wprowadza niniejszą politykę prywatności:

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 
 
1. Postanowienia wstępne
 
1. Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zakupów internetowych i danych na blogu poprzez serwis www.milklab.pl  zwanym dalej Serwisem
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
 
a) drogą elektroniczną – biuro@danlab.pl
b) telefonicznie – 85 6612 8663
 
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Na bieżąco kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi tj. ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie przez użytkownika wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików cookies  (patrz-  polityka plików cookies).
 
 
2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
 
Wskutek Państwa dobrowolnej rejestracji w naszym sklepie internetowym, dokonania zakupu online, zapisania się do newslettera, jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 
1. Realizacji Umowy
Do zawarcia umowy dochodzi wskutek dokonania zakupu w sklepie internetowym milklab.pl.
 
2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z dokonania zakupu w sklepie internetowym takich jak:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 
3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania:
 
a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów
 
W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji
 
 
3. Odbiorcy danych
 
1. Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.
 
2. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG
W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
 
4. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO
 
1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.
 
 
5. Okres przechowywania danych
 
1. Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:
a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed terminem ich wygaśnięcia
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
 
 
6. Postanowienia końcowe
 
1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.milklab.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które mogą wpłynąć nowe trendy i rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny, jasny i zrozumiały.
 
 
 
 
*** 
W razie wątpliwości i pytań co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji.